seneschall (ist.) [m] Seneschall (ist. Altknecht) [m].