sistem hexadecimal [m] Hexadezimalsystem (Zahlensystem mit der Grundzahl 16) [n].