star vid ses lesch bei seinen Leisten bleiben (prov.).