surfatscha d'auzada brutta (SAB) [f] Bruttogeschossfläche (BGF) [f].