tugnar maulen, murren, quengeln (nörgeln), nörgeln, muffeln, mucken, motzen, herumnörgeln, meckern (fig.), murmeln (maulen), brummen (maulen).