turmentar peinigen, schikanieren, nagen (fig. anhaltend quälen), quälen, bedrängen (quälen), bedrücken (quälen), martern (quälen), schinden (quälen), bohren (fig. quälen), foltern (quälen), schlauchen, wurmen (quälen), plagen, drangsalieren, piesacken (quälen), belasten (fig. bedrücken, quälen).