Ausstellungsdatum (resultats 1 fin 2 da 2)
german romansh
Ausstellungsdatum [n]
data d'emissiun [f]
Ausstellungsdatum [n]
di d'emissiun [m]