Buchmaler (resultats 1 fin 4 da 4)
german romansh
Buchmaler [m]
pictur da manuscrits e cudeschs [m]
Buchmaler [m]
miniaturist [m]
Buchmalerei [f]
pictura da manuscrits e cudeschs [f]
Buchmalereiwerkstätte [f]
ufficina da malegiar cudeschs [f]