bestellen (resultats 1 fin 15 da 28)
german romansh
bestellen
empustar
bestellen
ordinar
bestellen
cumandar
bestellen (beziehen)
retrair
bestellen (reservieren)
reservar
bestellen (kommen lassen)
far vegnir
bestellen (rufen)
clamar
bestellen (einberufen)
convocar
bestellen (überbringen)
transmetter
bestellen (ausrichten)
drizzar or(a)
bestellen (ausrichten, sagen)
dir
bestellen (ausrichten, überbringen)
communitgar
bestellen (bebauen, bearbeiten)
cultivar
bestellen
lavurar
bestellen (ordnen)
metter en urden