beten (resultats 1 fin 9 da 9)
german romansh
beten
urar
beten
dir l'uraziun
beten
far uraziun
das Vaterunser beten
dir (il) babnoss
den Rosenkranz beten
dir (il) rusari
den Rosenkranz beten
recitar il rusari
ein Deprofundis beten
dir/urar in deprofundis (cat.)
zu Gott beten
urar tar Dieu
zu Gott beten
urar tar il Segner (prot.)