fegen (resultats 1 fin 9 da 9)
german romansh
fegen (sviz. wischen)
scuar
fegen (säubern)
nettegiar
fegen (reiben)
sfruschar
fegen (wehen)
suflar
fegen (blasen)
buffar
fegen (pop. sausen, flitzen)
filar
fegen (Jägersprache)
spelatschar (linguatg da chatscha)
den Kamin fegen
far giu fulin
vom Tische fegen
scuar davent